Règim especial de les Illes Balears

imatge de recolzament. Home contant i apilant monedes

La disposició addicional setanta-una de la LPGE per al 2023 introdueix el Règim fiscal especial de les Illes Balears amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2028. Els contribuents de l’impost sobre societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents tindran dret a la reducció a la base imposable de les quantitats que, amb relació als seus establiments situats a les Illes Balears, destinin dels seus beneficis a la reserva per a inversions d’acord amb el que disposa aquest apartat.

Compartir

Veure més notícies